Contact

Neera Jain

School of Mechanical Engineering

Purdue University

neerajain@purdue.edu

Changliu Liu

Robotics Institute, School of Computer Science

Carnegie Mellon University

cliu6@andrew.cmu.edu

Shaoshuai Mou

School of Aeronautics and Astronautics

Purdue University

mous@purdue.edu

Yue Wang

Department of Mechanical Engineering

Clemson University

yue6@g.clemson.edu

Fumin Zhang

School of Electrical and Computer Engineering

Georgia Institute of Technology

fumin@gatech.edu

Wenlong Zhang

The Polytechnic School, Ira A. Fulton Schools of Engineering,

Arizona State University

Wenlong.Zhang@asu.edu